Opleiding vrijeschoolpedagogie, start 22 september 2021

Datum: 29-09-2021
Eind datum:
Doelgroep: Docenten voortgezet- en primair onderwijs in het bezit van een lesbevoegdheid
Duur: 198 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met CSW en BVS schooladvies
Prijs: 4500,--
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Opleiding vrijeschoolpedagogie, start 22 september 2021

Expertise cursusleider

  Elard Pijnaken

Sinds 2018 werkt Elard Pijnaken bij BVS-Schooladvies. Eerst als adviseur, nu als directeur/bestuurder. Tijdens zijn loopbaan was hij schoolleider en rector van verschillende scholen, o.a. in Leiden, waar hij met veel plezier vorm heeft gegeven aan onderwijsvernieuwingen. Daarnaast is Elard verbonden geweest aan verschillende theatergroepen en scholen om toneelproducties te maken. In zijn biografie gaan kunst en pedagogiek hand in hand en zet hij zich in voor de kunst van het lesgeven!

Elard helpt docententeams bij onderwijsontwikkelingen zoals activerende didactiek of het integreren van denken, voelen en willen in de lespraktijk. Ook begeleidt hij bestuur en directie bij het vormgeven van professionele leergemeenschappen.

"Ik begeleid nieuwe vrijescholen bij de ontwikkeling van hun curriculum binnen een bestaande bestuurlijke omgeving".

  Jeanneke Brosky

Sinds 2017 is Jeanneke Brosky verbonden aan BVS-Schooladvies als adviseur. Daarnaast is ze al ruim 20 jaar werkzaam als docent Nederlands op de voortgezet vrijeschoolschool in Maastricht, waar ze ook staffunctionaris personeel en teamleider bovenbouw was. Jeanneke is mede-initiatiefnemer en voorzitter van het bestuur van het Werkgebouw, een collectief van ambachtelijk ondernemers.

Haar belangstelling gaat uit naar vraagstukken rondom motivatie en zelfstandigheid van leerlingen, activerende didactiek en coaching van leerlingen. Jeanneke begeleidt (startende) docenten met individuele vragen over hun dagelijkse lespraktijk en gaat in docententeams aan de slag met onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling en communicatie.

"Bij opleidingen aan nieuwe vrijescholen maak ik de verbinding naar de achtergronden vanuit praktische voorbeelden en opdrachten".

  Hans Passenier

Hans Passenier is sinds 2009 verbonden aan BVS-Schooladvies. Eerst als directeur/bestuurder, nu als adviseur. Vanuit zijn werk als scheikundeleraar is hij zich steeds meer gaan verbinden met de organisatie en het leiden van vrijescholen. Kunst, wetenschap en de spanning daartussen waren terugkerende thema's. Daarnaast gaf hij vorm aan een opleiding voor onderbouw- en bovenbouw leraren.

Onderwijs, onderwijsvernieuwing en zijn enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs dreven Hans tot een ontwikkeling waarbij hij zich ging richten op communicatie en teamontwikkeling. Hans helpt docententeams bij het zich eigen maken van vaardigheden in verbindende communicatie, in onderwijsontwikkelingen zoals het integreren van denken, voelen en willen in de lespraktijk, en ook ondersteunt hij teams in hun ontwikkeling.

"De afgelopen tijd heb ik in samenwerking met het NSO-CNA een opleiding voor schoolleiders speciaal voor het vrijeschoolonderwijs opgezet en vormgegeven".

 

Lees meer

Situatie

Werk je op een vrijeschool of ben je van plan om er te gaan werken en wil je je verdiepen in deze unieke onderwijsvorm, dan is de opleiding vrijeschoolpedagogie, verzorgd door BVS-schooladvies iets voor jou. De leerinhoud en didactische werkvormen zijn geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving, met als uitgangspunt het drieledig mensbeeld en de mens in ontwikkeling. Ze staan in een samenhangend perspectief van kunst, wetenschap en religie. Deze tweejarige opleiding is bedoeld voor bevoegde leraren in het voortgezet en het primair onderwijs en biedt een gedifferentieerd aanbod voor beide groepen. Het leerplan binnen de vrijeschoolpedagogie is verbonden aan de ontwikkelingsfasen van leerlingen. De docenten van deze opleiding zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

De opleiding omvat twee fasen:
•    Het eerste jaar ligt de nadruk op basale antroposofische begrippen in relatie tot vrijeschoolpedagogie.
•    In het tweede jaar verdiepen we deze onderwerpen en geeft een persoonlijk onderzoek in relatie tot de eigen lespraktijk een praktische vertaling en verdieping aan de achtergronden die je in het eerste jaar geleerd hebt.

De kern van de opleiding wordt gevormd door vier elementen:
•    De ontwikkeling van het kind als uitgangspunt
•    Leerstof als ontwikkelingsstof
•    De gehele mens naar lichaam, ziel en geest
•    Levend onderwijs, afwisselende lessen naar hoofd-hart-handen

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Bekwaamheden
De bekwaamheden, die een docent op de vrijeschool wordt geacht te ontwikkelen, zijn aanvullend op de bekwaamheden die de leraar in zijn opleiding heeft bewezen ontwikkeld te hebben. Het gaat om de competenties:
•    Spiritueel- menskundig pedagogisch handelen
•    Kunstzinnig onderwijzen en begeleiden
•    Reflectie en zelfontwikkeling

Opleidingsplan
Het opleidingsplan bevat de volgende onderdelen:
•    Algemene Menskunde Overzicht van en inzicht in de onderwerpen uit de cursus “Algemene Menskunde” van Rudolf Steiner.
•    Beroepsvaardigheden in relatie tot deze kennis.

Studiedagen en opdrachten
•    Tijdens de zeven studiedagen in het eerste jaar werken we aan de kennismaking met het antroposofisch mensbeeld en aan het ontwerpen van lessen gebaseerd op de uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs.
•    In het tweede jaar brengen we dit in verband met vragen die door de stage of de eigen werksituatie opkomen.
•    Er worden twee formatieve opdrachten gegeven per jaar en een summatieve opdracht ter afsluiting van het jaar.
•    Op iedere studiedag formuleer je een (deel)vraag waaraan je in de tussenliggende tijd werkt. Het doel is om aan het eind van het eerste jaar te komen tot een onderzoeksvraag voor het tweede jaar.
•    In de tussenliggende tijd houd je een ontwikkelingsportfolio bij over het (deel)onderzoek. Het portfolio is een verzameling “bewijzen” van de ontwikkeling.
•    Tijdens de studiedagen in het tweede jaar reflecteer je op de inhoud van het portfolio en de ontstane vragen. Deze vragen kunnen ook inhoudelijke thema’s opleveren die je in het tweede jaar van de opleiding oppakt.

Lees meer

Doel van deze cursus

Kennisdoelen
•    Je hebt kennis genomen van het leerplan van vrijescholen en het methodisch didactisch handelen dat hieruit voortkomt.
•    Je hebt je de theorie van Biesta over persoonswording, socialisatie en kwalificatie eigen gemaakt.
•    Je hebt zicht op de leeftijdsfasen in het algemeen en aan welke leeftijdsfase je lesgeeft in het bijzonder.


Vaardigheidsdoelen
•    Lesstof is ontwikkelingsstof; je bent in staat om je eigen lespraktijk zo vorm te geven dat deze aansluit bij de leeftijdsfase van leerlingen aan wie je lesgeeft.
•    Onderwijs met hoofd, hart en handen; je bent in staat om lessen te ontwerpen die afwisselend hoofd, hart en handen aanspreken waardoor leerlingen zich op verschillende manieren kunnen verbinden met de lesstof.
•    Kunstzinnig lesgeven; je bent in staat om de verbeelding te wekken van leerlingen en ze enthousiast te krijgen voor de lesstof.
•    Vergroten van je onderzoekende houding; je onderzoekt je eigen lespraktijk en reflecteert op je eigen handelen en experimenteert met nieuwe werkvormen.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

De afsluiting van de studie zal bestaan uit:
•    Een beoordeling van de summatieve toetsen over de achtergronden van de vrijeschool in jaar 1 en 2.
•    Een presentatie waarin je aantoont een aantal vrijeschoolvaardigheden te beheersen.
•    Een onderzoeksverslag over de verdieping van vrijeschoolelementen verbonden aan je leraarschap.
•    Een gesprek met de studiecoördinator over de onderzoeksvraag en het verrichte onderzoek en het portfolio.

De eindafsluiting wordt beoordeeld en vastgelegd door de studiecoördinator. In de beoordeling neemt hij mee:
•    je aanwezigheid tijdens de studiedagen (minimaal 85%),
•    het portfolio,
•    de onderzoeksvraag en het proces van onderzoek tijdens de duur van de opleiding,
•    de beoordeling van de summatieve toetsen
•    het eindgesprek en de eindpresentatie.


Je bent geslaagd als aan alle onderdelen naar behoren voldaan is.
Bij het voldoen aan de gestelde eisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

Studielast
De opleiding beslaat 7 lesdagen in jaar 1 en 7 lesdagen in jaar twee.
De studielast, uitgedrukt in studiebelastingsuren, betreft voor de hele opleiding 198 uren:
•    Contacturen: 80 uur (35 eerste jaar, 45 tweede jaar)
•    Onderzoek: 30 uur (15 uur eerste jaar, 15 uur tweede jaar)
•    Stage en lesbezoek: 40 uur (20 uur eerste jaar, 20 uur tweede jaar)
•    Zelfstudie: 48 uur (24 eerste jaar, 24 tweede jaar).

Datums eerste jaar
Wo 22 september 2021 van 9-20 uur
Za 16 oktober van 2021 van 9-17 uur
Di 23 november 2021  van 9-17 uur
Do 20 januari 2022 van 9-17 uur
Vr 25 februari 2022 van 9-17 uur
Za 26 maart 2022 van 9-17 uur
Vrijdag 20 mei 2022 van 9-17 uur

Locatie
Strandhotel Westduin, Westduin 1, 4371 PE Koudekerke
0118 552510

 

 

Kosten
4500 euro voor de complete 2-jarige opleiding, inclusief koffie/thee/water met diverse lekkernijen gedurende de cursusdag en tussen de middag een smakelijk lunchbuffet met soep, salades, warme gerechten en broodjes in restaurant Bij Jules.


Kerndocenten:

  • Elard Pijnaken (tevens studiecoördinator: begeleidt het gehele studieproces, geeft leiding aan de docenten, is voorzitter in het docentenoverleg).
  • Jeanneke Brosky
  • Hans Passenier

 Uiterlijke inschrijfdatum: 20 juli 2021

Voor het aanvragen van de studiegids 'Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren in Zeeland en omgeving', kun je contact opnemen met Marion Dronkers, medewerker ZeeProf, via info@zeeprof.nl.

Voor specifieke vragen over de inhoud van de cursus kun je terecht bij de studiecoördinator van BVS-schooladvies, Elard Pijnaken.
E: e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
M: (06) 16 77 87 93

Overige vragen kun stellen aan Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht