Schoolleider basisbekwaam, start 24 september 2024

Datum: 24-09-2024
Eind datum:
Doelgroep: Teamleiders, onderwijskundig leiders, adjunct-directeuren, sectiehoofden, bouwcoördinatoren po, vo en mbo
Duur: 400 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: CPOZ en ZeeProf in samenwerking met Avans+
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 5850 en 5995 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 15
Schoolleider basisbekwaam, start 24 september 2024

Expertise cursusleider

Angela Maas is kerndocent voor Avans+ en verzorgt de Module Onderwijsorganisaties (10 weken) en de Module Teamcoaching (10 weken).

Daarnaast is zij directeur van basisschool De Hoge Waai in Raamsdonkveer. Ook was zij projectleider op het Dongemond College bij de geïntegreerde aanpak van achterstanden en talentontwikkeling.

Kerndocent Peter de Been verzorgt de Module Transformatiemanagement (10 weken). Peter heeft een ruime ervaring in het onderwijs, als gymleraar in het voortgezet onderwijs en groepsleerkracht, in het basisonderwijs. Hij werd directeur van een basisschool met het predicaat “zwakke school”. Met een gedegen aanpak kreeg de school onder zijn leiding weer een voldoende en ontwikkelde die zich verder tot “sportiefste school van Nederland”. Daarnaast werkte Peter als programmamanager van het platform promotie techniek Midden-Brabant.


Na het behalen van zijn masterdiploma management van cultuur en verandering, specialisatie onderwijsmanagement, is hij eind schooljaar 2018-2019 een eigen interim-bureau begonnen.

Peter:
Als directeur vind ik het een uitdaging om scholen waar een probleem is in korte tijd te helpen weer in opgaande lijn te komen. Het is mijn kwaliteit om in korte tijd een analyse te maken van wat nodig is om te verbeteren, de visie op het onderwijs te herijken en de eerste stappen te maken. De school is dan in korte tijd weer klaar voor de volgende stap met een nieuwe schoolleider.

Lees meer

Situatie

De opleiding tot basisbekwaam schoolleider richt zich op ontluikend leiderschap. Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het PO, VO en MBO. Je verbreedt jouw horizon en leert
de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team. Centraal staan de vragen; ‘Wie ben ik als leider?’ en ‘Hoe uit zich dat in mijn
dagelijkse leiderschapspraktijken’?

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Alle deelnemers starten voor aanvang van de opleiding met een ontwikkelassessment, gevolgd door een persoonlijk ontwikkelgesprek met de kerndocent. Hierin worden de persoonlijke leerdoelen besproken en aangescherpt waarmee de deelnemer tijdens de opleiding en in de eigen praktijk aan de slag gaat.

 

1. Module Onderwijsorganisatie (10 weken)

De module Onderwijsorganisatie gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie. Centraal staan thematieken als persoonlijk leiderschap, organisatiestructuur, organisatiecultuur, HR-management, financieel management.

De deelnemer:

 • analyseert vanuit een gedragen visie de structuur en cultuur van de organisatie en is zich bewust dat beiden elkaar beïnvloeden. Hij analyseert op basis van het organogram de eigen organisatie en formuleert welke verantwoordelijkheden passen bij een basisbekwaam schoolleider. Hij presenteert, op basis van de analyse en een zelf gekozen model of theorie, de gewenste / meest efficiënte cultuur en structuur passend bij de organisatie. De deelnemer reflecteert daarbij op systematische wijze op zichzelf en legt de relatie met zijn professionele identiteit, de professionele omgeving en de samenwerking met collega's.
 • stimuleert vanuit talentmanagement medewerkers om hun plaats in te nemen in de organisatie en zich in hun rol en bijdrage te verantwoorden. Hij weet medewerkers te boeien en te binden ten behoeve van de onderwijskwaliteit en het sociaal welbevinden. Hij geeft leiding aan de ontwikkeling van medewerkers, zowel individueel als op teamniveau en stimuleert een leven lang leren en onderbouwt dit vanuit de gesprekkencyclus;
 • analyseert uit de samenhang van verschillende begrotingsdocumenten of de begroting beleidsrijk of beleidsarm is begroot en aansluit bij gezamenlijk bepaald beleid. Hij weet aan te geven wat binnen zijn cirkel van invloed ligt en formuleert op basis van de analyse een advies met passende interventies om gestelde doelen te bereiken. Hij onderbouwt en verantwoordt dit naar het team en de MR.

Het programma bestaat uit 2 keer een tweedaagse (inclusief overnachting),
1 reguliere bijeenkomst (op maandag van 16.00 - 19.30 uur) en 2 onbegeleide leerteambijeenkomsten. Tijdens deze leerteambijeenkomsten gaan de leerteams bij elkaar op werkbezoek. De module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 168 SBU.

2. Module Transformatiemanagement (10 weken)

Het onderwijs ontwikkelt zich continu. Met vakkennis en expertise wil de deelnemer in staat zijn om op grote en kleine veranderingen in te kunnen spelen. Dit kan specifiek gericht zijn op een bepaald vakgebied maar ook op het gebied van cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie.

Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leidinggeven aan veranderingen wordt verdiept en de deelnemer gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol worden hierin meegenomen.

De deelnemer:

 • creëert een verandering door zowel de eigen kennis en inzichten als die van betrokkenen binnen de directe schoolomgeving te vergroten en hiermee nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen;
 • analyseert, in het kader van onderzoeksmatig werken, resultaten van de school en de wijze waarop die tot stand kunnen komen en trekt op basis daarvan conclusies voor het opstellen van een veranderplan;
 • geeft leiding aan de ontwikkeling van veranderprocessen in het primaire proces en initieert, in het kader van veranderprocessen, dialoog en zoekt samenwerking met mensen binnen de directe schoolomgeving;
 • ontwikkelt zichzelf door vanuit leidinggevend perspectief actief feedback te organiseren, kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zijn professionele identiteit met als doel vanuit (ethisch) leiderschap leiding te geven en een bijdrage te leveren aan de (strategische) doelen in de eigen organisatie op schoolniveau.

 

Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten (op maandag van 16.00 - 19.30 uur) en 2 onbegeleide leerteambijeenkomsten. Deze module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 112 SBU.

3. Module Teamcoaching (10 weken)

Om ambities in de schoolorganisatie waar te kunnen maken is het van belang dat teams goed samen kunnen werken en tot zelfontwikkeling komen. De teamcoach is hierbij altijd gericht op het collectieve belang.

In deze module wordt dieper ingegaan op groepsdynamieken en onderstromen welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach. De coachtechnieken die de deelnemers inzetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen.

De deelnemer:

 • analyseert de groepsdynamica en teamdoelmatigheid van het team waaraan hij leiding geeft. Hij brengt boven- en onderstromen in kaart. Presenteert een teamanalyse waarbij de samenhang tussen de teamdoelmatigheden, groepsdynamica en stromen inzichtelijk wordt gemaakt en onderbouwt de analyse vanuit een zelf gekozen model of theorie.
 • hij hanteert op basis van de teamanalyse passende coachtechnieken en werkvormen om te sturen en te interveniëren op het teamproces. Hij onderbouwt de keuze voor de toegepaste coachtechnieken en interventies.
 • hij brengt de opbrengsten van de toegepaste coachtechnieken en interventies helder en inzichtelijk in kaart waarbij relatie is gelegd met de te realiseren organisatiedoelstelling(en);
 • ontwikkelt zichzelf door vanuit leidinggevend perspectief actief feedback te organiseren en kritisch te reflecteren. Hij reflecteert op eigen leiderschap waarbij een duidelijke koppeling is gemaakt met de persoonlijke leerdoelen uit het ontwikkelassessment en de relatie is gelegd naar de eigen professionele identiteit, de professionele omgeving, de samenwerking met collega’s en de persoonlijke energiebalans. Op basis van opgedane kennis, vaardigheden en inzichten formuleert hij handelingsalternatieven ten behoeve van de ontwikkeling van de eigen (team)coachvaardigheden, leiderschap en de professionele identiteit.

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten (op maandag van 16.00 - 19.30 uur) en 2 onbegeleide leerteambijeenkomsten. Deze module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 120 SBU.

Lees meer

Doel van deze cursus

Als toekomstig schoolleider verwerft de deelnemer de basisvaardigheden om te kunnen starten als leidinggevende binnen het onderwijs. De deelnemer verbreedt zijn horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. De deelnemer maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team. Persoonlijke leiderschap is hierin de verbindende factor. Wie ben ik? Waar sta ik voor? En wie wil ik zijn?

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Diplomering
Wanneer alle 3 de modules met minimaal een > 5,5 zijn afgerond is de opleiding Schoolleider basisbekwaam succesvol afgerond. Bij een onvoldoende voor 1 of meerdere integrale beroepsprestaties (toetsen) krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot 1 herkansing per integrale beroepsprestatie per module.


Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking ontvangen de deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond het diploma Schoolleider basisbekwaam van Avans+. Met dit diploma kan de deelnemer zich, zodra deze in functie is aangesteld, registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO of het diploma opvoeren voor hun persoonlijk portfolio bij het Schoolleidersregister VO.

De mogelijkheid bestaat om aansluitend door te stromen naar de opleiding Schoolleider vakbekwaam en vervolgens eventueel naar de Master Leiderschap in Onderwijs. .

 

Lees meer

Overige

De cursus gaat in september 2024 van start bij een minimaal aantal van 10 deelnemers!

Cursusplaats: Goes 

Studiebelastingsuren: 400 uur

Ontwikkelgesprekken:
Voorafgaand aan de cursus vindt er een ontwikkelgesprek plaats met kerndocent Angela Maas in Goes. Dat kan zijn op dinsdag 27 augustus, dinsdag 3 september of donderdag 5 september. De gesprekken duren een uur en worden ingepland tussen 9.30 en 18.00 uur.

Datums gezamenlijke bijeenkomsten:
De acht gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats in Goes op de
dinsdag van 16.00 - 19.30 uur, inclusief een goed verzorgde maaltijd!

1. dinsdag 8 oktober 2024
2. dinsdag 10 december 2024
3. dinsdag 14 januari 2024
4. dinsdag 4 februari 2025
5. dinsdag 4 maart 2025
6. dinsdag 18 maart 2025
7. dinsdag 1 april 2025
8. dinsdag 15 april 2025

Datums tweedaagse bijeenkomsten:
Er is twee keer een tweedaagse training, inclusief overnachting in Hotel-Restaurant Fletcher Het Veerse Meer in Arnemuiden

1. Dinsdag 24 september en woensdag 25 september 2024
2. Dinsdag 5 en woensdag 6 november 2024

Leerteambijeenkomsten:
Er zijn zes (onbegeleide) leerteambijeenkomsten, die kunnen plaatsvinden op een door het team zelf te bepalen moment en plaats. In het rooster staat een voorstel: 

1. Dinsdag 1 oktober 2024
2. Dinsdag 12 november 2024
3. Dinsdag 17 december 2024
4. Dinsdag 21 januari 2025
5. Dinsdag 11 maart 2025
6. Dinsdag 25 maart 2025 

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten staan in de online leeromgeving, Connect+, de modules klaar. Hierin vind je relevante literatuur en voorbereidende leeractiviteiten.

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Sjoerd Bos, via sbos@avansplus.nl of 06 52 78 97 96

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf, via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht