Opleiding Vertrouwenspersoon, start 2 november 2022

Datum: 02-11-2022
Eind datum:
Doelgroep: Schoolmedewerkers met minimaal MBO+-niveau die professioneel de functie van interne of externe vertrouwenspersoon (willen gaan) vervullen
Duur: 28 uur
Categorie: Persoonlijke coaching/begeleiding
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 1200 en 1450 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 3
Opleiding Vertrouwenspersoon, start 2 november 2022

Expertise cursusleider

Ellis van Schaik
Internationaal gecertificeerd NLP trainer, provocatief coach, begeleide intervisie en opgeleid tot vertrouwenspersoon.

Ellis:Mijn trainingen kenmerken zich door een luchtige diepgang. Als trainer bied ik een omgeving waarin een balans is tussen warmte, humor en uitdaging. Geen mens, groep, bedrijf of team is hetzelfde. De uitdaging zit er voor mij altijd weer in om per groep én individu passend maatwerk te leveren.

Leuk om te weten over mij
Ik ben getrouwd met een beroepsmilitair, heb een tweeling Bart en Dirk (2006), houd van lekker eten, koken en verlies me in fantasieboeken en spannende trillers. Ik kan losgaan in theatersport, houd van improviseren en werken met dat wat er is.

Lees meer

Situatie

De 4-daagse opleiding Vertrouwenspersoon is voor mensen die professioneel de functie van interne of externe vertrouwenspersoon (willen gaan) vervullen. Tijdens de opleiding krijgen cursisten inzicht in de wet- en regelgeving, taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Naast het theoretische deel leert de cursist hoe mensen het beste opgevangen en begeleid kunnen worden bij klachten over ongewenste omgangsvormen en bij meldingen die betrekking hebben op (vermeende) misstanden of integriteitsschendingen.

Optioneel is er een extra (vijfde) dag voor de module Verdieping integriteit, waarmee de opleiding compleet gemaakt wordt. Je kunt dan zowel  opvang en begeleiding bieden bij klachten over ongewenste omgangsvormen als ook fungeren als als aanspreekpunt bij integriteitskwesties.

De opleiding voldoet aan het basis kennisniveau dat de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen verwacht. Je kunt je dan registreren in het beroepsregister Certification & Registration of Professional (CRP)

Vertrouwenspersonen die opgeleid zijn door het LIVP kunnen, ook na de opleiding, een beroep doen op het LIVP voor ondersteuning en support. Opleidingen van het landelijk Instituut Vertrouwenspersonen zijn geaccrediteerd door de LVV, CRP, Kiwa, CRKBO en NRTO.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Als vertrouwenspersoon kun je mensen die komen met een integriteitskwestie opvangen en adviseren. Daarnaast word je bekend gemaakt met de mogelijke routes en het doorverwijzen, van de melder, naar de juiste persoon of instantie.


Het programma bevat de volgende onderdelen:


Doel en functie
Hoe zijn de wettelijke kaders waarbinnen doel en functie van een vertrouwenspersoon geregeld zijn en welk profiel en competenties zijn ervoor nodig.


Psychosociale arbeidsbelasting
Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Je leert te onderzoeken wanneer een klacht gegrond is en welke (formele of informele) weg de melder met ondersteuning van de vertrouwenspersoon kan volgen om dit ongewenste gedrag te laten stoppen en de schade te beperken zowel voor melder als aangeklaagde en organisatie.


Gespreksvaardigheden
Hoe kun je de verschillende soorten gevoelens herkennen, hoe bouw je een diepgaand contact met een klager op en hoe kun je zonder oordeel waarnemen. Je leert onderscheid maken tussen jouw belevingswereld en die van de klager, en tussen de verschillende emoties. Je leert zintuigspecifiek feedback te geven met behulp van geweldloze communicatie.


Gesprek met een klager
Hoe je kaders stelt, zorgt voor de juiste opvang, hoe je een goed gesprek opbouwt, hoe je samen met de klager tot een passende oplossing komt, -eventuele- consequenties helder krijgt en het gesprek goed afsluit.


Vormen van ongewenst gedrag
Aan de orde komen vormen van ongewenst gedrag en de gevolgen voor het slachtoffer. Je leert bij elke vorm een passende werkwijze/procedure te hanteren waarbij de schade voor de klager, lastveroorzaker(s) en organisatie zoveel mogelijk beperkt wordt.


Formele en informele route
Waar mogelijk gaat de voorkeur uit naar de informele route: oplossen tussen de betrokken perso(o)n(en). Daarnaast leer je in welke situatie een informele route niet (meer) toepasbaar is c.q. volstaat en welke informele routes bewandeld kunnen worden.


Klachtenregeling klachtencommissie
Je wordt bekend gemaakt met de functie van een klachtenregeling en die van een klachtencommissie. Ook leer je hoe een klachtencommissie werkt en welke veelvoorkomende vormvoorwaarden er zijn voor een gegronde/ontvankelijke klacht.


Sociale organisatiekaart
Wanneer en naar wie (ver)wijs je zo nodig door: instanties of specialisten. Daarvoor stel je een sociale kaart samen, zodat je een melder adequaat kunt verwijzen. Ook breng je de organisatie waarvoor je werkt in kaart, zodat je weet bij wie je moet zijn om je rapporterende, preventieve en voorlichtende taak te vervullen.


Rol van OR en RI&E
De Ondernemingsraad (OR) en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) spelen een belangrijke rol bij o.a. het PSA-beleid, het inventariseren van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en bijvoorbeeld het aanstellen/aanwenden van een vertrouwenspersoon. Je raakt bekend met de rol en verantwoordelijkheid van de OR en RI&E.


Ongewenst gedrag vs integriteitskwestie
Als vertrouwenspersoon krijg je te maken met integriteitskwesties. Je leert hoe je de scheidslijn bepaald tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding over een (vermeend) misstand c.q. integriteitsschending.


Loketfunctie integriteit
Als vertrouwenspersoon kun je mensen die komen met een integriteitskwestie opvangen en adviseren. Daarnaast word je bekend gemaakt met de mogelijke routes en het doorverwijzen, van de melder, naar de juiste persoon of instantie.


Wet bescherming klokkenluiders
Je leert meer over het begrip integriteit binnen organisaties, de juridische kaders waar een interne meldregeling aan moet voldoen, de Wet bescherming klokkenluiders en de EU-richtlijn die hieraan ten grondslag ligt.

Lees meer

Doel van deze cursus

Na de opleiding ben je in staat tot:
•    Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
•    Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
•    Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Certificaat De deelnemers die 100% aanwezig zijn geweest, en voldaan hebben aan de toetsingscriteria, ontvangen een LVV-erkend certificaat waarmee zij zich onder andere kunnen laten inschrijven in het beroepsregister CRP en zich kunnen aansluiten bij de beroepsvereniging LVV.


Het certificeren bestaat uit:
•    Theorie toets
•    Praktijk examen
•    Presentatie


Bij het niet positief afronden van het examen wordt eenmalig kosteloos een herexamen aangeboden.

Lees meer

Overige

Dit is een incompany training, in eerste instantie bestemd voor VSO Zeeuws-Vlaanderen. Er is plaats voor 12 deelnemers.

Cursusdatums:

dag 1:  2 november 2022
dag 2:  3 november 2022
dag 3 14 november 2022
dag 4:15 november 2022

Cursustijden: van 9.00 - 17.00 uur
Cursusplaats: School Zeeuws Vlaanderen

Contacturen: 35 uur
Studiebelastingsuren: 10 uur

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met André Kreuze, directeur Landelijk instituut Vertrouwenspersonen, via secretariaat@livp.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven tot: 15 september  2022

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht