Schoolleider vakbekwaam, start 12 september 2024

Datum: 30-09-2024
Eind datum:
Doelgroep: Schoolleider, locatieleider of teamleider po, vo, in het bezit van het diploma Schoolleider basisbekwaam óf beschikken over relevante vooropleidingen en/of praktijkervaring
Duur: 252 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: CPOZ en ZeeProf in samenwerking met Avans+
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 6350 en 6495 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 12
Schoolleider vakbekwaam, start 12 september 2024

Expertise cursusleider

Kerndocent Heidi van Dijk, verzorgt de module Onderwijskundig leiderschap (10 weken. Ze heeft een ruime ervaring als directeur van een basisschool. Momenteel werkt ze als teamleider op een VMBO-school en is ze actief als docent Schoolleider vakbekwaam bij Avans.

Heidi's vaardigheden liggen op het gebied van (veranderings)management, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in het onderwijs.

Kerndocent Wouter Groot verzorgt de modules De school als professionele organisatie (10 weken) en Verbindend schoolleiderschap (10 weken). De onderwijsduizendpoot is als ontwikkelaar en docent Vakbekwaam schoolleiders actief binnen Avans+. Daarnaast is hij al jaren directeur/bestuurder van een Daltonschool en heeft hij zitting in de monitorgroep Beroepsstandaard Schoolleidersregistratie PO.


Wouter: Ik sta diagonaal in het onderwijs. Met mijn voeten in de klei en mijn hoofd in de wolken. Op het ene moment de container buiten zetten op mijn eigen daltonschool, contact met kinderen op mijn school, een gesprek met ouders voeren. Op een ander moment een opleiding aan directeuren of MT-ers geven, een school begeleiden op het gebied van kwaliteit of een MT-er in de praktijk coachen of begeleiden. De volgende dag ontwerp ik een curriculum voor een opleiding of bezoek ik een interessant congres of een bijeenkomst als nascholing. Kortom, in dompel mij volledig onder in het onderwijs en zwem alle kanten op! Ik deel mijn kennis van het maken van onderwijskwaliteit graag met anderen. Binnen ‘Grandique’ ontwikkel ik nieuwe aanpakken voor innovatie en ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau, samen met Heidi van Dijk.

Docent Ellie van Beek verzorgt het onderdeel Persoonlijk leiderschap binnen de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Persoonlijk leiderschap loopt als rode draad door de opleiding heen. Ellie is een ervaren communicatietrainer en helpt professionals bij hun persoonlijk en professioneel leiderschap. Het is haar persoonlijk missie om mensen te laten ervaren wat het met ze doet als ze bereid zijn zichzelf uit te speken - 'het boven tafel tafelen'.

Ellie: Persoonlijk leiderschap is leidinggeven aan jezelf. Je neemt regie over je eigen leven en je manier van werken. Je maakt eigen keuzes en wacht niet af tot iemand anders voor je kiest. Het is keuzes maken op basis van wat jíj belangrijk vindt. Als je weet wat je belangrijk vindt en je handelt ernaar, geeft dat je meer positiviteit. Je hoofd, hart en handelen werken optimaal samen. Dat genereert energie. Voor jezelf en je omgeving. 

Professioneel leiderschap is het leidinggeven aan anderen in je organisatie. Hoe doe jij dat? Je weet hoe het zou kunnen werken. Je voldoet op papier aan alle eisen van een uitstekend leider. Je bent bijvoorbeeld intuïtief sterk en op een goede manier empathisch. En dan nog is het mogelijk dat lang niet iedereen doet wat jij graag wil.

Lees meer

Situatie

Binnen de opleiding Schoolleider vakbekwaam vormen de actuele beroepsstandaarden van het po, vo en mbo het uitgangspunt. Als schoolleider geef je integraal leiding aan de organisatie en word je geconfronteerd met complexe vraagstukken die verband houden met visiegestuurd werken, de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van medewerkers, ondernemerschap, verantwoording en samenwerkingspartners.


In de opleiding staat het leiderschap van de deelnemer centraal en wordt vanuit diverse invalshoeken (3 modules) aandacht geschonken aan het versterken van de eigen leiderschapspraktijken, waarbij theorie en praktijk samen opgaan en de deelnemer integraal leiding leert te geven aan de complexe processen die zich afspelen in de organisatie.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

De opleiding schoolleider bestaat uit een ontwikkelassessment en een drietal modules. Alle deelnemers starten voor aanvang van de opleiding met een online ontwikkelassessment aan de hand van de Learning Agility Go, gevolgd door een ontwikkelgesprek (online) met de docent Persoonlijk Leiderschap (PL). Deze verzorgt ook het individuele coachgesprek dat de deelnemer 1x in de opleiding mag aanvragen.

Persoonlijk Leiderschap wordt iedere module integraal afgetoetst. Naast een cijfermatige beoordeling ontvangt de deelnemer ook inhoudelijke feedback van de docent PL als input voor zijn ontwikkeling (in de volgende module).

Module 1: De school als professionele organisatie (10 weken)

In de module ‘De school als professionele organisatie’ analyseert de deelnemer zijn eigen school als zijnde een professionele organisatie. Hierbij kijkt hij kritisch door 4 inherent verschillende brillen naar de school- en onderwijsontwikkelingen binnen zijn organisatie:

 • duurzaam toekomstbestendig onderwijs
 • anders organiseren
 • de waarderende dialoog
 • strategisch HR-beleid

Uiteindelijk brengt de deelnemer deze bevindingen bijeen in een overkoepelend advies aan zijn organisatie.


Het programma bestaat uit 3 dagen (6 dagdelen), waarvan 1 dagdeel in het teken staat van beleidsrijk begroten en 1 dagdeel een themabijeenkomst Persoonlijk leiderschap is. De module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 6 EC’s (=168 studiebelastingsuren).

Thema’s:

 • Beleidsrijk begroten
 • Strategisch HR-beleid

Module 2:  Onderwijskundig leiderschap (10 weken)
De deelnemer verbetert, samen met het team, een aspect van een gedeelde én gedragen visie op onderwijs. De deelnemer onderzoekt op strategisch niveau, op alle lagen van de organisatie, welke impact gemaakte keuzes hebben. Door het eigenaarschap van processen te spreiden verbetert hij de interne samenwerking, benut hij talenten optimaal en verhoogt hij de kwaliteit. Tenslotte doet hij een voorstel voor de borging van de kwaliteit door te sturen op iteratieve, cyclische, systematische evaluatie.


Het programma bestaat uit 3 dagen (6 dagdelen), waarvan 1 dagdeel een themabijeenkomst Persoonlijk leiderschap is. Business research (praktijkgericht onderzoek doen) wordt geïntegreerd aangeboden. De module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 6 EC’s (=168 studiebelastingsuren).

Thema’s:

 • Business research: praktijkgericht onderzoek
 • Visie
 • Veranderen
 • Samenwerken
 • Kwaliteit

Module 3: Verbindend schoolleiderschap (10 weken)
De deelnemer analyseert in deze module zijn eigen verbindend vermogen als schoolleider in relatie tot de interne en externe omgeving. Hierbij kijkt hij/zij kritisch naar zichzelf als leider, als persoon en als verbinder. Ook analyseert hij/zij de verbindingen tussen zichzelf als schoolleider met de organisatie en omgeving. Dit werkt hij/zij vervolgens uit in een (zelf)advies. Hij/zij gebruikt hiervoor, naast de grondige analyses, actief opgehaalde input van anderen.


Het programma bestaat uit 3 dagen (6 dagdelen), waarvan 1 dagdeel een themabijeenkomst Persoonlijk leiderschap is. De module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 6 EC’s (=168 studiebelastingsuren).

Thema’s:

 • Jouw eigen verbindend vermogen
 • Verbindend vermogen binnen je team/organisatie
 • Verbindend vermogen tussen jouw school en de omgeving

Persoonlijk leiderschap (PL)

Persoonlijk leiderschap (PL) loopt als rode draad door de opleiding Schoolleider Vakbekwaam heen.
Bij aanvang van de opleiding wordt het ontwikkelassessment LA GO afgenomen. Daarna volgt een ontwikkelgesprek met de docent PL. In dit gesprek formuleert de deelnemer een aantal persoonlijke leerdoelen waar hij/zij gedurende de opleiding aan gaat werken.
Iedere module bevat één dagdeel PL waarin een specifiek thema aan de orde komt. Dit dagdeel wordt door de docent PL verzorgd. Tevens mag de deelnemer één keer gedurende de opleiding gebruik maken van een extra coachgesprek met de docent PL.

Themabijeenkomst PL binnen de module ‘Onderwijskundig leiderschap’: Reflecteren
De deelnemer gaat aan de slag met zijn/haar persoonlijke kernwaarden, de organisatiewaarden en zijn/haar reflectieve vaardigheden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de literatuur: “Op verhaal komen, je autobiografie als bron van wijsheid” van Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof en van de reflectiecyclus van Korthagen.


Themabijeenkomst PL binnen de module ‘Verbindend schoolleiderschap’: Zelfbeeld
De deelnemer zoomt in op een van de 5 zijnswijzen van Autry: authenticiteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van de humanistisch psycholoog Carl Rogers.

Themabijeenkomst PL binnen de module ‘De school als professionele Organisatie: ‘Leren van en met elkaar’
De deelnemer weet hoe hij/zij de dialoog op gang brengt en ontwikkelt hiervoor de juiste vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken vanuit de theorie Humble Inquiry van Edgar Schein en de leer van socratische gesprekvoering.

Toetsing
De deelnemer rondt de module af met een IBP (Integrale Beroepsprestatie). Het IBP bestaat uit 3 onderdelen:

1. Een inhoudelijk eindproduct:

 • De school als professionele organisatie: een overkoepelend advies aan zijn/haar organisatie;
 • Onderwijskundig leiderschap: een inhoudelijke uitwerking van een verbeterslag van een deelaspect van de onderwijskundige visie;
 • Verbindend schoolleiderschap: een (zelf)advies t.a.v. de verbindingen tussen zichzelf als schoolleider met zijn/haar organisatie en de omgeving.

2. Een verantwoordingsdocument: hierin reflecteert de deelnemer op:

 • de gemaakte keuzes voor theorieën, modellen en de gebruikte onderzoekmethodologieën;
 • zijn/haar eigen rol in het proces;
 • de context en de rol van de betrokkenen in het proces.

3. Filmopname PL waarin de deelnemer aantoont:

 • welke ontwikkeldoelen hij/zij zichzelf heeft gesteld;
 • welke leeractiviteiten hij/zij heeft ondernomen;
 • welke reflectie hij/zij daarop heeft toegepast;
 • welke volgende logische 'next steps' hij/zij meeneemt in zijn verdere ontwikkeling.

De deelnemer ontvangt een eindcijfer voor de modules waarbij alle onderliggende onderdelen afzonderlijk voldoende moeten zijn.

Lees meer

Doel van deze cursus

Het versterken van de eigen leiderschapspraktijken, waarbij theorie en praktijk samen opgaan en de deelnemer integraal leiding leert te geven aan de complexe processen die zich afspelen in de organisatie.

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Diplomering
Wanneer alle 3 de modules met minimaal een > 5,5 zijn afgerond is de opleiding Schoolleider vakbekwaambekwaam succesvol afgerond. Bij een onvoldoende voor 1 of meerdere integrale beroepsprestaties (toetsen) krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot 1 herkansing per integrale beroepsprestatie per module.


Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking ontvangen de deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond het diploma Schoolleider vakbekwaam van Avans+. Met dit diploma kan de deelnemer zich, zodra deze in functie is aangesteld, registreren als register directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister PO of het diploma opvoeren voor hun persoonlijk portfolio bij het Schoolleidersregister VO.

De mogelijkheid bestaat om aansluitend door te stromen naar de Master Leiderschap in Onderwijs. .

Lees meer

Overige

Cursusdatums:

1. donderdag 12 september 2024 van 09.30 - 16.30 uur, inclusief lunch
2. donderdag 26 september 2024 van 13.30 - 16.30 uur
3. donderdag 10 oktober 2024 van 13.30 - 16.30 uur
4. donderdag 07 november 2024 van 09.30 - 16.30 uur, inclusief lunch
5. donderdag 28 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, inclusief lunch
6. donderdag 12 december 2024 van 13.30 - 16.30 uur
7. donderdag 09 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur
8. donderdag 23 januarie 2025 van 13.30 - 16.00 uur
9. donderdag 20 februari 2025 van 13.30 - 16.30 uur
10. donderdag 13 maart 2025 van 13.30 - 16.30 uur
11. donderdag 20 maart 2025 van 9.30 - 16.30 uur
12. donderdag 10 april 2025 van 9.30 - 16.30 uur

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten staan in de online leeromgeving, Connect+, de modules klaar. Hierin vind je relevante literatuur en voorbereidende leeractiviteiten.

Cursusplaats: Middelburg

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Susanne Vermeer, via svermeer@avansplus.nl of 06 18 89 25 84S

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf, via info@zeeprof.nl

 

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht